Ingyenes regisztráció

*
*
Meghívó kódja (meghívás esetében)
Cég neve (vállalkozás esetében)
*
*
*
*
Irányítószám

Az "ellenőrző kód" mezőbe írja be az alábbi képen látható kódot!

*

Általános Szerződési Feltételek

PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF) az Allpage Kft. (3015 Csány, Gyöngyösi út 2.; cg. 10-09-032525; a továbbiakban: Üzemeltető, vagy Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.allpage.hu, oldal alább részletezésre kerülő online marketing szolgáltatásainak (a továbbiakban: a Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: a Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, illetve a reklám/marketingtevékenységre irányadó egyéb normákat, ajánlásokat. A jelen ÁSZF szabályainak megalkotásakor különösen az alábbi jogi és nem jogi normák képezték annak alapját:

 • a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVII. törvény,
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • a Magyarországi Reklámügynökségek Szövetségének ajánlásai,
 • a Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
 • a Magyar Reklámetikai Kódex.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem állna összhangban, úgy azon ÁSZF rendelkezés helyett a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezés az irányadó.

A Felhasználó és a Szolgáltató esetleges jogvita esetére, - hatáskörtől függően - a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét köik ki.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy szolgáltatását a továbbiakban is bővítse.

A Szolgáltató reklámlehetőséget biztosít a Felhasználó számára, valamint biztosítja a Felhasználó által megrendelt reklám megjelenését.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában, megfelelő időben tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Szolgáltató online, erre a célra szolgáló felülete tartalmazza. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybe vétele, illetve a Szolgáltató online felületének használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltatóval jelen ÁSZF alapján – az alább szabályozásra kerülő regisztrációval és a Szolgáltatás igénybevételével - jogviszonyba kerülő, a továbbiakban egységesen Felhasználónak nevezett szerződők az alábbiak:

 • látogatók: nem regisztrálnak az oldalra, csak megtekintik az oldalt, illetve az ott található hirdetéseket, 
 • hirdetők: hirdetéseket adnak fel – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint - pontot gyűjtve, a gyűjtött pontjaikból indítanak kampányokat,
 • reklámozók: mindazok, akik nem kívánnak pontot gyűjteni, csak pénzért vásárolt pontokból kampányt indítani,
 • vásárlók: azok, akik az oldalon hirdetett termékeket megnézik, megvásárolják,
 • klikkelők: a kampányokat figyelik, ezekre klikkelve pontot, pénzt gyűjtenek,
 • munkatársak: azok, akik új Felhasználókat invitálnak az oldal megtekintésére, regisztrálásra.

1. Regisztráció

A Szolgáltató által működtetett Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok, vagy azok egy része nem valós, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, mely így a Felhasználóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.

A regisztráció ingyenes, és az alábbi adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • e-mail cím,
 • álnév, vagy becenév,
 • jelszó,
 • lakhely/székhely cím,
 • ellenőrző kód.

A Felhasználónak a sikeres regisztrációt követően 100 pontot ír jóvá a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben alább meghatározottak szerint.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Szolgáltatónál korábban regisztrált felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Szolgáltató jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a regisztrációt megtagadni.

A Felhasználó által megadott személyes adatok a Felhasználó személyes menüjében kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében haladéktalanul átvezetni. A változás átvezetésének elmaradásából eredő felelősséget kizárólag a Felhasználó köteles viselni.

A regisztráció során a Felhasználó által tett nyilatkozattal - mellyel jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja -, továbbá a Szolgáltatás használatával/igénybevételével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Felhasználó fenti nyilatkozatával hozzájárul adatainak a jelen Általános Szerződési Feltételekben – és annak elválaszthatatlan mellékleteként kezelt Adatvédelmi Szabályzatban - meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A Szolgáltató a Felhasználóval fentiekben körülírtak szerint létrejött szerződését egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:

a Szolgáltató által vállaltakhoz képest a Szolgáltatás igénybevételének-, illetve nyújtásának feltételei műszaki okból megváltoznak,

a jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének, vagy bármely hatóságnak a jogerős határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Felhasználókat értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Felhasználó a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációja törlését, mely így a Felhasználóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató köteles megőrizni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

2. A Szolgáltatás igénybevételének módja

A regisztrációt követő belépésre, az online felületen az erre rendszeresített ablakban az e-mail cím és a jelszó megadását követően van lehetősége a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó a jelszavát elfelejtette, igénybe veheti a jelszó emlékeztetőt. Sikeres belépéskor megjelenik a Felhasználó neve, az oldalon elvégzett tevékenységét minősítő pont, pénzpont, és reklámpont adatok, és csillag, érme, valamint korona jelölések. Egy nap csak egyszer adunk 20 pontot.

A belépés után a Felhasználó az oldal web-iroda felületén találja magát. Itt hat számla található és érhető el:

 • a pénzszámla,
 • a pontszámla,
 • a kampány pénzszámla,
 • a kampány pontszámla,
 • a jutalék pénzszámla és
 • a jutalék pont számla.


A pénz- és pont számlán tranzakciók hajthatók végre, a kampány számlákon pedig kampányokat lehet indítani.

Az oldal tetején fekvő nagy hirdetési felületen történő hirdetési szándék esetén a Felhasználónak lehetősége van ott megjelenést vásárolni.

A fő hirdetési kategóriákon belül azon alkategóriák kerülnek mindig felülre, amelyekben a legtöbb hirdetés van. Az a három hirdetési alkategória látszik a fő hirdetési kategória alatt, amelyekben a legtöbb hirdetés van.

Az online felületen a Felhasználónak a személyautó és az ingatlan kategóriáknál részletes keresésre van lehetősége.

Az oldal két szélén található hirdetési felületekre kizárólag az a Felhasználó helyezheti el szabványos méretű bannerét – mely flash banner lehet, műszaki követelmény a clicktag használata - aki vagy az oldalt használva pénzt és pontokat gyűjtve kampányt indít, vagy pénzért vásárolt pénzpontból indít kampányokat. A reklámbannerek felső részén található narancs, vagy bordó színű számok találhatóak. A narancs színel jelölt banner esetében pénzért klikkel a Felhasználó, a bordó színű számoknál pontot szerez.

A Felhasználó az oldallal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az on-line felületen erre rendszeresített kapcsolat menüpontra klikkelve küldheti el. Ugyancsak ezen menüpont alatt van lehetősége a Felhasználónak a sértő hirdetések bejelentésére is. Amennyiben a Felhasználó e-mail címe, és/vagy egyéb elérhetősége megadásával kapcsolatot kezdeményez a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató köteles a kapcsolatfelvételtől számított 3 (három) napon belül a Felhasználónak válaszát, illetve értesítését a megtett intézkedésről megküldeni.

Az új hirdetés menüpont használatával feladott új hirdetés esetén a Felhasználó részére 20 pontot ír a Szolgáltató jóvá. A hirdetés megújítása a Felhasználó bejelentkezésével automatikusan megtörténik, azaz egy Felhasználó hirdetése az utolsó bejelentkezéstől számított 14 napig látható az on-line felületen..

A kedvelt hirdetés menüpont alatt kizárólag a legtöbbet klikkelt hirdetések jelennek meg sorrendben.

A meghívó menüpont segítségével leendő Felhasználókat lehet meghívni az oldalra. Minden meghívott Felhasználó regisztrációjával, belépésével, hirdetésfeladásával megszerzett pontjának, és vásárolt pontjának a 10 százalékát a Szolgáltató a meghívót elküldő Felhasználó részére írja jóvá.

Az új reklám menüpont elérésével a Felhasználó új reklámot tölthet fel az oldalra. Új reklámot feltölteni kizárólag akként lehet, hogy ha a Felhasználó megadja

 • a reklám nevét,
 • a képet vagy
 • a flash állományt

A flash típusú reklám csak akkor tudja követni a kattintásokat, ha a flash file elkészítésekor beépítésre került a clickTag követés. A műszaki leírás  itt található.

Amennyiben a flash reklám nem rendelkezik a fenti clickTag követéssel, vagy hibásan működik, az AllPage Tulajdonos értesítése nélkül a reklámot kikapcsolhatja.

Az új kampány menüpont elérésével a Felhasználó kampányt indíthat. A kampány az oldalon található a képernyő szélén fellelhető bannerhelyeken történő megjelenést teszi lehetővé. A kampány indítására akkor van lehetőség, ha a Felhasználó megadja

 • a kampány nevét, illetve
 • a kampány típusát (pont-, vagy pénz típusú).

A Felhasználó kampány indításkor köteles megjelölni a kampányra fordított összeget, mely azt jelenti, hogy az un. kampányszámláról, mennyi pontot, vagy pénzt fordít az adott kampányra, mennyi (pont)egységet szeretne, ha a többi felhasználó leklikkelne. A kattintás után fizetett értéknél a Felhasználó köteles megadni, hogy ha a banner-ra ráklikkel egy másik Felhasználó, őt ezért mennyi pont, vagy pénz jóváírás illeti meg.

A Felhasználó kampány indításakor meghatározhatja, hogy a kampány aktív, szüneteltetett vagy törölt legyen. A szüneteltetett kampány újra elindítható a fenti kampányindítási feltételek teljesítése esetén. A törölt kampányból fennmaradó összeg visszakerül a kampányszámlára (pénz-, vagy pont formájában).

Lehetősége van a Felhasználónak a reklámbanner kiválasztásnál csak a főoldalon, vagy az adott kategórián belüli megjelenést választani. A kampány a kampányra fordított összeg erejéig él. Amennyiben a kampányösszeg nem egész számú többszöröse a kattintási összegnek, a kampányon szereplő töredékpontok nem fognak megjelenni. A kampány lezárásakor a pontszámlán marad 99 pont, de a Felhasználó reklámja a továbbiakban nem fog megjelenni.

A Felhasználó által igénybe vehető számlák típusai az alábbiak:

 • a pénzszámla,
 • a pontszámla,
 • a kampány pénzszámla,
 • a kampány pontszámla,
 • a jutalék pénzszámla és
 • a jutalék pont számla.

A pontszámlán gyűlnek a Felhasználó pontjai. A regisztrációnál szerzett 100 pont, a feladott hirdetés után kapott 20 pont, a megújításnál kapott 20 pont. Ide gyűlik a meghívott Felhasználó szerzett pontjainak a 10 százaléka, (azaz 10, 2, és 2 pont), abban az esetben ha a behozott Felhasználó ezeket az összegeket átvezeti a kampány pontszámlára, onnan kampányt indít, és a kampányban szereplő bannerről leklikkelésre kerül a kampányra fordított összeg. A pontszámlán kerül jóváírásra az a pont, melyet a Felhasználó mások bannerére klikkelve realizál, vagyis szerez. Ezen pontösszeg után a meghívó Felhasználó a meghívott Felhasználó szerzett pontjainak 10 százalékát nem szerzi meg.

A pénzszámlára kerülnek a Felhasználó által megvásárolt pontok, amit pénznek nevezünk. A reklámot elhelyező Felhasználó a Szolgáltató által megadott bankszámlára átutalt pénzének az 50 százalékáért kap pénzpontot. Ez esetben is megkapja a reklámozó Felhasználó által vásárolt pénzpontnak a 10 százalékát az őt meghívó Felhasználó.

A Felhasználó által történő pénzpont vásárlás esetén a legelső lépés a megrendelés, mellyel 2000 pont, 5000 pont, és 10000 pont értékű csomagokat lehet vásárolni, 4.000,- Ft + ÁFA, 10.000,- Ft + ÁFA, illetőleg 20.000,- Ft + ÁFA összegért. A Felhasználó megrendelését e-mailben küldi el a Szolgáltatónak, ezzel egy időben átutalja a csomag fentebb rögzített árát a Szolgáltató bankszámlájára. A Szolgáltató a csomag árának bankszámláján történt jóváírását követően jóváírja a Felhasználó ezáltal megszerzett pontjait. A pontok jóváírásáról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, ezzel egyidejűleg a számviteli szabályoknak megfelelő számlát állít ki és azt postázza a Felhasználó számára.

A kampány pontszámla egy átvezető számla a pontszámla és a pont kampányok között. Az ide kikerült összeg innen már nem vihető vissza, csak kampányra fordítható. Több kampányt is lehet egyszerre e számla segítségével indítani.

A kampány pénzszámla egy átvezető számla a pénzszámla és a pénz kampányok között.

A jutalék pénzszámlán és a jutalék pont számlán a Felhasználó által meghívott további un. új Felhasználók pontban kifejezett tevékenységének 10%-a kerül jóváírásra. Erről a két számláról kizárólag a pénz- és pontszámlára lehet utalni.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további információk a súgó menüpontra klikkelve érhetők el.

3. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

A bannerekre klikkeléskor egy Felhasználó egy napon belül csak egyszer szerezhet a kampány pontjaiból, a következő megjelenéskor a bannerre történő kattintáskor az oldal újratöltődik.

Az oldalon kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás hirdethető.

Minden Felhasználó köteles tartózkodni a másokat-, és/vagy a hatályos jogszabályokat, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit sértő-, és/vagy a súlyosan etikátlan magatartástól.

Az oldalon jogellenes tartalom - harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek -, harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő tartalom nem helyezhető el.

A Szolgáltató nem kér, így nem is illeti meg az oldalon található Felhasználói marketingkommunikáció segítségével létrejövő adásvételi szerződések után semminemű jutalékot, illetve egyéb anyagi jellegű ellenszolgáltatást.

Az oldal elérhetősége bárhol, bármilyen csatornán szabadon terjeszthető, és hirdethető.

Az oldal, illetve annak egyes a hatályos jogszabályok által – szerzői jogi- és/vagy egyéb - védelem alá helyezhető részei, elemei, mint önálló szellemi alkotások kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. Az oldal egyetlen része, vagy eleme, illetve struktúrája, szerkezete sem használható fel sem részben, sem egészben a Szolgáltató erre irányuló előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Amennyiben valamely Felhasználó a regisztrációja időpontjától számított 2 (két) éven belül a Szolgáltatást semmilyen formában nem veszi igénybe (un. inaktív Felhasználó), úgy a közte és a Szolgáltató között a fentiek szerint létrejött szerződés a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 228. § (2) alapján minden további Szolgáltatói intézkedés és jognyilatkozat nélkül megszűnik (bontó feltétel).

A Felhasználó által fel nem használt, un. töredékpontok – melyek nem elégségesek új kampány indításához – elvesznek, azok automatikusan törlésre kerülnek. Töredékpontok összeszámítására lehetőség nincsen.

4. Számlázás, kifizetés

A Szolgáltató folyamatosan számlálja és nyilvántartja a Felhasználó által kezdeményezett Szolgáltatások igénybe vételét. Számla elkészítésére és a Felhasználó részére történő megküldésére akkor kerül sor, amikor a hatályos magyar számviteli előírások alapján arra a Szolgáltató köteles. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó értesítést kap a kiszámlázás tényéről. Az értesítést a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó által a regisztráláskor megadott e-mail címre küldi ki. A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a Felhasználó online is ellenőrizheti a kiszámlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó díjtételeket.

A Szolgáltató papíralapú, nyomtatott számlát készít

A kiküldött elszámolással/számlával kapcsolatos módosítási igényeit a Felhasználó az automatikus értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül jelentheti be a Szolgáltatónak. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség.
Amennyiben a – 18. életévét beöltött - magánszemély Felhasználó részére a Szolgáltató kifizetést teljesít, úgy a nevének, születéskori/leánykori nevének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, lakcímének, állampolgárságának, adóazonosító jelének megadására van szükség.
Amennyiben az egyéni-, vagy társas vállalkozásként működő Felhasználó részére teljesít kifizetést a Szolgáltató, úgy a Felhasználó adószámának, cégjegyzék számának, illetve bankszámlaszámának megadására van szükség.

Amennyiben a Szolgáltató magánszemély részére teljesít kifizetést, úgy a hatályos magyar számviteli és adójogszabályoknak megfelelően a Szolgáltató jogosult és köteles a Felhasználónak járó és 1,19-cel felszorzott összeg 16 %-át (SZJA jogcímén) és 27 %-át (EHO jogcímén) levonásba helyezni. A kifizetés magánszemély Felhasználók esetén üzleti utalvány formájában történik.

Amennyiben a Szolgáltató egyéni-, vagy társas vállalkozásként működő Felhasználó részére teljesít kifizetést, úgy a hatályos magyar számviteli és adójogszabályoknak megfelelően a Szolgáltató jogosult és köteles a Felhasználónak járó összeget - az egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő Felhasználó szabályos, megfelelő összegről kiállított számlája ellenében - 27 % ÁFÁ-val növelten kifizetni.

A Szolgáltató pontvásárlás esetén a Felhasználó által vásárolt pénzpontok ÁFÁ-val növelt – jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott – összegéről számlát állít ki, és azt a Felhasználó részére megküldi.

5. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik az oldalon nem általa tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Amennyiben az oldalra a Felhasználó képet tölt fel, úgy annak esetleges szerzői jogi jogosultjaival szemben a teljes anyagi és egyéb felelősség a Felhasználót terheli. Harmadik személyeknek a Szolgáltatóval szemben ennek kapcsán előerjesztett igényei vonatkozásában a Felhasználót teljes körű helytállási kötelezettség terheli.

A Szolgáltató nem felel az oldalon a Felhasználók által meghirdetett termékek, szolgáltatások minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért. A Szolgáltató nem felel az oldalon szereplő termékek, szolgáltatások valódiságáért.

A Szolgáltatót semminemű – sem anyagi-, sem jogi-, sem egyéb - felelősség nem terheli a Felhasználók egymás közötti adásvételi, illetve egyéb jogügyletei kapcsán, melyek az oldalon található marketingkommunikációs eszközök (ld. hirdetések) hatására, azok kapcsán jönnek létre.

A Szolgáltató semmilyen módon nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság bárminemű igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban.

Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

A Szolgáltató jogosult bármely a Felhasználó által feltöltött tartalom, információ törlésére, amely a Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik az oldal megfelelő – jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti - használatával vagy pl. rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.

6. Tiltott termékek és szolgáltatások, egyéb tartalmi előírások

A Szolgáltató által működtetett oldalon tilos az alábbi termékek, szolgáltatások hirdetése, illetve az ezekhez kapcsolódó, ezt tartalmazó szöveges tartalmak közzététele:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag,
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer,
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital,
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék,
 • hamis, vagy hamisított termék,
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék,
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést,
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére,
 • emberi szerv, szövet,
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök, ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszközök,
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot,
 • egy, vagy több személy személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg,
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver,
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak,
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák,
 • közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó.

Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása, hirdetése nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.
A Felhasználó teljes felelősséggel tartik azért, hogy az általa feltöltött tartalom megfelel az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint a hatályos – különösen fentebb említett – jogszabályok rendelkezéseinek.

7. Személyes adatok védelme

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató csak azokat az információkat, adatokat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az oldal fejlesztéséről, a Szolgáltató bővülő és/vagy egyéb szolgáltatásairól, valamint a Szolgáltató hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő esetleges konfliktusok kezelése, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja az általa megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Szolgáltató köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

8. Reklamáció, kapcsolattartás

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az oldalon e célra szolgáló online felületen fogadja.

A Felhasználók panaszait, esetleges kérdéseit a Szolgáltató írásban, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címére küldött e-mail útján válaszolja meg.

A Felhasználók panaszait, esetleges kérdéseit a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

A Szolgáltatással kapcsolatos panasszal a Szolgáltatást érintő kérdésekben a Felhasználó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság z illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti.

9. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnésének esetei:

 • a szerződő felek közös megegyezésével,
 • a szerződő felek bármelyikének jogszerű felmondásával,
 • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
 • az un. inaktív Felhasználók esetén a regisztrációja időpontjától számított 2 (két) éven keresztüli inaktivitás, mint bontó feltétel bekövetkeztével.

Rendes felmondás

A Felhasználó a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani.

A felmondási határidő kezdőnapja a felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nap.

A Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondási határidővel szintén bármikor jogosult felmondani.

A Szolgáltató és a Felhasználó is a szerződés felmondását írásban, vagy e-mailen, illetve az oldal e célra rendszeresített menüpontja használatával köteles megküldeni.

A Szolgáltató felmondását akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.

A szerződés Felhasználó részéről történő felmondása a Felhasználót nem mentesíti a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

Rendkívüli felmondás

A Felhasználó és a Szolgáltató a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződés, amennyiben a másik szerződő fél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szerződésszegését haladéktalanul nem orvosolja, vagy nem nyújt megfelelő kompenzációt. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás másik szerződő félhez való megérkezésének időpontjában szűnik meg.

10. Titoktartási kötelezettség

A szerződő felek által jelen ÁSZF értelmében egymás tudomására jutott, a másik szerződő fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a szerződő felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik szerződő fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a szerződő felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.

A szerződő felek a jelen ÁSZF alapján közöttük létrejött jogviszony alapján tudomásukra jutott titkot kötelesek alkalmazottaikkal és más harmadik személyekkel is betartatni.

A titoktartási szabályok megsértése esetén a titoktartási kötelezettséget megsértő szerződő fél a titoktartás megsértésével a másik szerződő félnek és harmadik személynek okozott kárt köteles teljes körűen megtéríteni.

11. Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a szerződő felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a szerződő felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott szerződő felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződő felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis
maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely szerződő fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

A szerződés felmondása előtt a szerződő felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.

A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

12. További információk

A Szolgáltatóval, illetőleg a Szolgáltatással kapcsolatban további információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékletét képező, a Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata tartalmaz.

Amennyiben az oldal bármelyik Felhasználója azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Szolgáltató oldalán megjelenő információ sérti, úgy a hatályos jogszabályok értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen dokumentum a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2012. január 01. napjától hatályos verziója.

Allpage Kft. ©

Minden jog fenntartva!

Adatvédelmi Szabályzat

PREAMBULUM

Az Allpage Korlátolt Felelősségű Társaság (3015 Csány, Gyöngyösi út 2., a továbbiakban: a Szolgáltató, vagy az Adatkezelő), mint adatkezelő, hivatkozással az általa üzemeltetett http://www.allpage.hu, oldal online marketing szolgáltatásainak (a továbbiakban: a Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: a Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételekre (a továbbiakban: az Általános Szerződési Feltételek, vagy az ÁSZF), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat) tartalmát. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Felhasználókat megfelelő időben értesíti.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja Felhasználói személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát folyamatosan garantálja.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel.

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabály(ok) rendelkezéseivel nem állna összhangban, vagy rendelkezést nem tartalmazna, úgy abban az esetben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezések – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezései az irányadók.

1. Definíciók

érintett: 
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: 
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: 
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: 
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: 
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: 
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: 
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: 
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: 
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: 
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: 
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: 
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: 
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: 
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatának érvényességéhez nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

Az adatkezelés célja a Szolgáltatóval az Általános Szerződési Feltételek alapján kötött szerződés végrehajtása.

Az ÁSZF és jelen Szabályzat teljes körűen tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából a Felhasználónak ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Felhasználókat, hogy adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy folyamatosan biztosítja a Felhasználók magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatónál

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak a törlését vagy zárolását.

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a Felhasználó részére az általa igényelt tájékoztatást.

A fentebb körülírt tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.

A Felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak a hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására a hatályos jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor.

A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a Felhasználó személyes adata(i) a valóságnak nem felel(nek) meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatát törli, ha

 • kezelése jogellenes,
 • a Felhasználó a hatályos jogszabályok szerint kéri,
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó a Szolgáltató a tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a döntés meghozatalára rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a vonatkozó fentebb már említett jogszabályban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Szolgáltatás igénybevétele kapcsán a Felhasználóval kapcsolatos minden adat kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Szolgáltató rögzítheti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett hirdetéseket - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a Szolgáltató szervere egy hónapig tárolja. 
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap kódja(i) a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz(nak). 
Külső szolgáltatók a Felhasználók személyes adataihoz nem férnek hozzá, a Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja. 
A Szolgáltatás igénybevétele az Általános Szerződési Feltételekben részletezettek szerinti regisztrációhoz kötött.

A Szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a Felhasználó

 • vezetéknevét,
 • keresztnevét,
 • e-mail címét,
 • álnevét, vagy becenevét,
 • jelszavát,
 • lakhelyét/székhely címét,
 • ellenőrző kódját,
 • a regisztráció időpontját,
 • regisztrációkori IP címét kezeli.

Lehetőség van arra, hogy ha a Felhasználó érdekesnek talál egy hirdetést vagy magát a Szolgáltatást, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját, ismerősét. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során a Szolgáltató jogosul fényképes igazolványmásolatot kérni a Felhasználótól. A biztonsági adategyeztetés külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és feltételeiről az adatok igénylésekor a Szolgáltató külön tájékoztatást ad.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti a Szolgáltatót.

A Szolgáltató a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató honlapját kiszolgáló szerver(ek) a DoclerWeb Kft. adatközpontjába  került(ek) elhelyezésre.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége, kapcsolatfelvétel

Név: Allpage Kft.
Cím: 3015 Csány, Gyöngyösi út 2. 
E-mail: info©allpage.hu
Cégjegyzékszám: CG.10-09-032525
Adószám: 23701049-2-10
Bankszámlaszám: 17000019-13197050
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 40154

A Felhasználó nevének, e-mail címének elküldésével az oldalon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, és az üzenettel felvetett ügy végleges elintézése után archiválja.

6. Jogorvoslati lehetőség

Adatkezelést érintő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Webcím: www.naih.hu
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Elolvastam és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem az ÁSZF-ben írtakat!

A csillaggal * jelölt mezők kitöltése kötelező!